3 November 2013

"No, I don't think he's speaking aloud."

【Today's 1line 1pic】

"No, I don't think he's speaking aloud."

text from "Shou Inoue Takehiko pepita 2" by Takehiko Inoue

No comments: