1 November 2013

"Enjoy Autumn in Shibuya!"

【Today's 1line 1pic】

"Enjoy Autumn in Shibuya!"

text from HOT HOT TOKYU No.404 Nov. 2013

No comments: